මතු පරපුරක උන්නතිය වෙනුවෙන් FLi අපි තවත් පියවරක් තැබුවෙමු.

මීගමුව, නිසල සෙවන ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිටින පුංචි දූ දරුවන් 68 දෙනෙක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පාසැල් උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණි. මෙය සංවිධාන කළේ FLi මීගමුව ශාඛාවයි…

Share

Newsletter