වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා රැඳවියන්ට, එම කාන්තා රැඳවියන් ගේ කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් සහ ගැබිණි මවුවරුන්ට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බෙදා දීම

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා රැඳවියන් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය, ඒ අතර සිටි ගැබිණි මවුවරුන් වෙනුවෙන් දරු ප්‍රසූතියට සහ අලුත උපදින දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත සහන මලු ද,

එම කාන්තා රැඳවියන් ගේ කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් කිරිපිටි ආදී ද්‍රව්‍ය සහිත බඩුමලු ද බෙදාදීම 2023/06/15 දින FLi ආයතනය මගින් සිදු කෙරුණා

Share

Newsletter