සිනහවත් රැගෙන FLi සත්කාර මෙවරත් දලුග්ගලට

මෙවරත් සිසුසිසුවියන් 263 දෙනෙකුට පාසල් උපකරණ කට්ටල සහ නිලඇදුම්, පාවහන් හා පාසල් බෑග් ද ඇතුල්ළුව සම්පූර්ණ ඔවුන්ගේ පාසැල් උපකරණ අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට අපට හැකිවුනා…

Share

Newsletter