දැයේ දරුවන්ගේ නැණ පහන් ආලෝකමත් කිරීමට FLi සත්කාර කුලියාපිටියට…

කුලියාපිටිය අනුක්කනේ මහා විද්‍යාලීය දුවා දරුවන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරමින්, ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට රුකුලක් වන අටියෙන් නිමකෙරූ අංගසම්පූර්ණ සනීපාරක්ෂක ගොඩනැගිලි විවෘත කල අවස්ථාව…

Share

Newsletter